Staff

Iryna Ramanava

Iryna Ramanava

Professor

Academic Department of Humanities and Arts

Coordinator

Center for Belarus and Regional Studies
Email: iryna.ramanava@ehu.lt

Education

PhD in History

Teaching areas

European Politics of Heritage: Memory, History, Identity; Intellectual Tradition of Europe: Vilnius; Landscape, Location, Cultural Environment;

Research interests

History of Belarus (ХХ), Soviet history, oral history

Publications

Monographies

Ірына Раманава, Ірына Махоўская. Мір: гісторыя мястэчка, што рассказалі яго жыхары. Вильня, 2009. 248 с. (в соавт.) (Mir: the history of the town, told by its inhabitants (co-authored)

Устная история в Карелии. Вып. IV. Карелия и Беларусь: повседневная жизнь и культурные практики населения в 1930-50-егг. / Сост. и научн. ред. И. Р. Такала, А. В. Голубев, И. Н. Романова, И. С. Маховская. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 400 с. 2 (Oral history in Karelia. Issue IV. Karelia and Belarus: everyday life and cultural practices of the population in the 1930-50s.)

Source books

Минский Мужик. Что я видел в Советской России? Из моих личных наблюдений / Предисл.и коммент. И.Романовой. Москва: Common place, 2018. 356 c. (Minskij Muzik. What have I seen in Soviet Russia? From my personal observations).

Улада і грамадства: БССР у 1929-1939 гады ў дакументаў Сакрэтнага аддзела / Асобага секрата ЦК КП(б)Б / Складальнік, аўтар прадмовы І.Раманава. Вільня: Логвінаў, 2019. 1120 с.  (Power and society: BSSR in 1929-1939 in the documents of the Secret Department / Special Secretary of the Central Committee of the CP (b) B).

Articles

The “Lepel Case” and Regional Show Trials in the Belarusian Soviet Socialist Republic (BSSR) in 1937 // Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the Soviet Union from the 1930s to the 1950s, edited by Magnus Brechtken, Władysław Bułhak und Jürgen Zarusky, Göttingen: Wallstein Verlag, 2019, 336 pp. р. 54-74.

The Amnesty and Rahabilitation of Victims of Stalinist Repression in Belarus in Destalinising Eastern Europe. The Rehabilitation of Stalin’s Victims after 1953, Ed. Kevin McDermott and Matthew Stibbe, US-UK: Palgrave and Macmillan, 2015, Ch.12, p.221-236

“Where Has Everything Gone?”: Remembering Perestroika in Belarusian Provinces IN Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Scholarship.- Toronto Press, 2015. – Ch.11, 344 р. р. 256-285. (в соавт.)

“Mir: a History of a Borough Narrated by its Inhabitants ” (a study of local history through oral history) // In Search of Voice: Oral History as Theory, Method, and Source. Materials of International Scholarly Symposium. Kharkiv, 11-12 December 2009. P. 112-115. (в соавт.)

Die Wurzeln der Gewalt // Belarus! Das weibliche gesicht der revolution / Herausgegeben von Andreas Rostek, Nina Weller, Thomas Weiler, Tina Wünschmann. Eine edition.fotoTAPETA__Flugschrift. 2020. Р.114-121.

Война миров: знаки, символы, места памяти (Беларусь 2020) // Ab imperio. 2020. №3. (War of the Worlds: signs, symbols, places of memory (Belarus 2020)). C. 280-309.

Сацыяльна-эканамічныя практыкі жыхароў беларускай вёскі ў гады нэпа // Беларускі гістрычны агляд.  снежань 2020, том 27, сш.1-2 (52-53). с 91-141 (в соавт.)

“Ленин то умер, ему хорошо, а что он нам оставил…» // Беларускі гістарычны агляд.  снежань 2020, том 27, сш.1-2 (52-53). С. 199-229.

История синагог после синагог // Tsaytshrift / Casopis 2019. Т. 6 (11), с. 22-45. (в соавт.). (History of synagogues after synagogues)

“Вынаходжанне” штодзённасці: як і што мы даследуем // Беларускі гістарычны агляд, Т. 24, 2017, p.175-190. (The “invention” of everyday life: how and what we explore).

Пасляваенны яўрэйски Бабруйск // Беларускі гістарычны агляд. 2016. Т. ХХІІІ. С. 105-132. (Postwar Jewish Bobruisk)

“Лепельская справа: 1937 год у Беларусі // Беларускі гістарычны агляд, 2015. Т.22. сш. 1-2, с. с. 179-209. (“The Lepel case: 1937 in Belarus)

Рэабілітацыя ахвяр палітычных рэпрэсій ў 1950-я гады: асноўныя тэндэнцыі і этапы // Беларускі гістарычны часопіс. 2014. №3. С. 15-23. (Rehabilitation of victims of political repression in the 1950s: major trends and milestones).

Рэабілітацыя ахвяр палітычных рэпрэсій у канцы 1980-х пачатку 1990-х гадоў: асноўныя тэндэнцыі // Беларускі гістарычны часопіс. 2014. №6. С.10-20. (Rehabilitation of Victims of Political Repression in the Late 1980s and Early 1990s: Key Trends).

Спажывецкія тактыкі ва ўмовах эканамічнага крызісу першай паловы 1990-х гадоў (паводле ўспамінаў жыхароў беларускай правінцыі) // Arche. Гістарычная памяць і гістарычная палітыка. №2. 2013, с. 449-463. (у сааўт). (Consumer’s tactics in the economic crisis of the first half of the 1990s (according to the memories of the inhabitants of the Belarusian province)).

Кляйменне Чырвонага дракона. Усесаюзны перапіс насельніцтва 1937 года і яго трактоўка ў сялянскім дыскурсе. Arche. 2012. №3. C. 246- 262. (Stigmatization of the Red Dragon. The All-Union census of 1937 and its interpretation in peasant discourse).

Вусная гісторыя ў постсавецкіх даследчыцкіх практыках Беларусі, Расіі і Украіны // Беларускі гістарычны часопіс. 2012. №7. с.39-48. (в соавт.) (Oral history in post-Soviet research practices in Belarus, Russia and Ukraine).

Усна історія в пострадяньских досьлідницькіх практиках (на прикладі сучасних Білорусіі, Росіі та Украіни) // Украінський історичний журнал. – 2012. – №4. – С. 172–188. (в соавт.). (Oral history in post-Soviet research practices in Belarus, Russia and Ukraine).

Перестройка: ожидания и реальный опыт белорусской провинции (по материалам интервью) / И.Н. Романова, И.С. Маховская// Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці: зб. матэрыялаў  Міжнар. навук.-практ.  канф. , Мінск, 24 – 25 лістап. 2011 г. / рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларус. навука, 2012 – С. 315 – 319. (в соавт.) (Perestroika: expectations and real experience of the Belarusian province (based on interview materials)).

“Жанчына вааружылісь коллямі і ідуць на нас у наступленне…”. “Бабскія бунты” ў БССР у пачатку 1930-х гадоў / / Arche. 2011. №12. C. 87-99. (“A woman armed with stakes and coming at us on the offensive”. “Baby’s riots” in the BSSR in the early 1930s).

Палiтычныя прыпеукi 1920-1930-х г. // Гістарычны альманах. – 2009 – Т.15. – С. 71–85. (Political ditties of the 1920s and 1930s)

Трансформация повседневных адаптивтных практик в этноконтактных зонах в предвоенное и послевоенное десятилетия: БССР и КФССР. Опыт устноисторического исследования / / Пытанні мастацтвазнаўства этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 4. Ч.2. Мн., 2008. С.52—61. (в соавт.). (Transformation of everyday adaptive practices in ethno-contact zones in the pre-war and post-war decades: BSSR and KFSSR. Oral History Research Experience).

Адаптацыя былых рэпрэсаваных да вольнага жыцця // Homo historicus. Гадавік антрапалагічнай гісторыі. – Вільня: ЕГУ, 2008. с. 105 – 128. (в соавт.). (Adaptation of former repressed to a free life).

Новая гісторыя інквізіцыі: НКУС БССР  1938—39 гг. (Публикация, предисловие и комментарии И.Романовой) // Респрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. науч. работ.  Вып.1. Мн., 2007. – с. 335—375. (New history of the Inquisition: NKVD BSSR 1938-39).

Беларусь перажывае бурнае нацыянальнае адраджэнне пад уплывам камуністаў. Акадэмічная канферэнцыя 1926 г. у галасох відавочцаў / / Arche. 2006. №1—2, с. 92—105. (Belarus is experiencing a rapid national revival under the influence of the Communists. The 1926 Academic Conference in the Voices of Eyewitnesses)/

“Рабочы ўжо ўсімі фібрамі свайго існавання зразумеў […] што ўсялякая ўлада вораг рабочага класа” / / Гістарычны альманах. 2005. Т.2, с. 71—85.( “The worker has already understood with all the fibers of his existence […] that all power is the enemy of the working class”).

Политика большевиков в отношении национальных меньшинств в Беларуси в межвоенный период / / Ethnic Culture: Traditions and Innovations. Kaunas, 2004.    с.340—347. (The Bolsheviks policy regarding national minorities in Belarus in the interwar period).

Голад 1932—1934 гг. і Беларусь / / Спадчына. 2003. №1—2. – С. 80—90. (The famine of 1932-1934 and Belarus).

Народная гаворка як паказчык апазіцыйнасці сялянства бальшавіцкай уладзе (на прыкладзе 1930-х гадоў) / / Гісторыя, якой няма ў падручніках: Матэрыялы навук.-практ. канф.; Мінск, 27 крас. 2002 г. – Мн., 2002. – С.83—95. (Popular talk as an indicator of the opposition of the peasantry to the Bolshevik government (on the example of the 1930s)).

“Зона”. Беларускае памежжа па савецкі бок дзяржаўнага кардону ў 30-я гады // Спадчына. – 2001 г. — №1—2. С.111—135. (“Zone”. The Belarusian border on the Soviet side of the state cordon in the 1930s).

Рэпрэсіі супраць нацыянальных меншасцей у БССР у міжваенны перыяд // Этнічныя супольнасці ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 6—7 снежня 2001 г.) /У.І. Навіцкі, М.С. Сташкевіч. – Мінск, 2001, с. 227—232. (Repression against national minorities in the BSSR in the interwar period).

Book chapters

«Вашей власти нам не надо»: противостояние верующих и власти (Лепельский район, БССР) // Конфессиональная политика советского государства в 1920-1950-е годы. М.: РОССПЭН, 2019, с. 280-290.  (“We don’t need your power”: confrontation between believers and power (Lepel district, BSSR)).

Манипуляция историей в актуальном школьном учебном курсе Беларуси // POSTСОВЕТСКОЕ: ДИСКУРСЫ И ПРАКТИКИ: Сборник статей. ̶ Ер.: Фонд Конрада Аденауэра; Армянский центр гуманитарных исследований, 2019, с. 68-87. (Manipulation of history in the current textbooks of Belarus).

Рэпрэзентацыя бальшавіцкага тэрору ў школьных навучальных курсах // Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях / Пад. рэд. А.Смалянчука А.Кандрацюк. – Мінск: Зміцер Колас, 2018. 608 с. – с. 488-502. (Representation of Bolshevik terror in school curricula).

История Белорусской железной дороги. Из века ХІХ – в век ХХІ / В.В. Яновская и др. – Минск: Маст. літ., 2012. – С.362 – 396, 563 – 587. (History of the Belarusian railway. From the 19th century to the 21st century).

Гісторыя Мінска. Мн.: БелЭН, 2006. – 317-340.  (History of Minsk).

Гісторыя Беларусі:  У 6 т. Т.5. Беларусь у 1917—1945 гг. / А. Вабiшчэвiч i [i iнш.]; рэдкал. М.Касцюк (гал. рэдактар) i iнш. — Мн.: Экаперспктыва, 2006, с.125-133; 285-292. (History of Belarus).

Беларусь у сацыяльна-эканамiчных i грамадска-палiтычных працэсах 1946—2006 гг. / Навук. Рэд. М.П. Касцюк. – Мiнск: Беларуская навука, 2007. – 215 с. – с. 39—63. (Belarus in the socio-economic and socio-political processes of 1946-2006).

Штодзённае жыццё мястэчка Мір за польскім часам: гісторыя, што расказалі яго жыхары / / Карэліччына: людзі, падзеі, час / Нац. Акад. навук Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мн.: Беларус. Навука, 2012, с. 151-207. (Daily life of the town of Mir in Polish times: a story told by its inhabitants).

Штодзённасць савецкага горада: гістарыяграфія і метадалогія / / Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльная структура і паўсядзённасць (да 945-годдзя Мінска): Зб. Навук. арт. – Мн.: Беларус. навука, 2012. – с. 550-557. (Everyday life of the Soviet city: historiography and methodology).

Трансфармацыя сацыяльнай структуры гарадскога насельніцтва ў БССР у 1920 – 1930-я гг. //  Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХІ ст.: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал. І.П. Крэнь,  І.В. Соркiна (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2010. – с. 82 – 89. (Transformation of the social structure of the urban population in the BSSR in 1920 – 1930’s).

“Рамяство мяне выратавала…” Успаміны Аляксандра Сцяпанавіча Шпака  // Homo historicus. Гадавік антрапалагічнай гісторыі. – Вільня: ЕГУ, 2008. с. 501 – 519. (в соавт.) (“The craft saved me…” Memoirs of Alexander Shpak)

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство»: успаміны кулацкай дачкі // Гістарычны альманах. Гародня–Беласток, 2008. Т.14. С.139—214. (“Thank you Comrade Stalin for our happy childhood”: memories of a kulak’s daughter).

Самоубийство и советская власть: антитоталитарный суицид / / Беларусь у ХХ ст. Вып.2. – Мн., 2003. С. 274—278; Репрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. науч. работ. Вып.3. Мн., 2007. – С. 134—139. (Suicide and Soviet power: anti-totalitarian suicide).

Жыццё ва ўмовах савецкага пагранічча. Беларускае пагранічча па савецкі бок дзяржаўнай мяжы ў 1930-я гг. // Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспектыве. Warszawa, 2007. С.73—101. (Life in the Soviet border. The Belarusian border on the Soviet side of the state border in the 1930s).

Образование, наука, культура / / Республика Беларусь: энциклопедия: В.6 т. Т.1. / Рэдкал.:  П.Пашкоў i iнш. Мн.: БелЭН, 2005, с. 288—292. (Education, science, culture).

Адукацыя, навука, культура ў 1914—1920. / / Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т.18. Кн.2. Рэспублiка Беларусь / Рэдкал.:  П.Пашкоў i iнш. Мн.: БелЭН, 2004,  с.216—219. (Education, science, culture)

БССР у міжваенны перыяд / / Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т.18. Кн.2. Рэспублiка Беларусь / Рэдкал.:  П.Пашкоў i iнш. Мн.: БелЭН, 2004, с. 222—236.  (BSSR in the interwar period)

Рэпрэсіі супраць нацыянальных меншасцей Беларусі ў міжваенны перыяд / / Беларусь у ХХ стагоддзі. – Вып.1. – Мінск, 2002. – С.151—158.

Школа (у сааўт.) // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.6.  Кн.2. /Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (галоуны рэд.) i iнш. – Мн.: БелЭН, 2001, с. 210-214. (Repressions against national minorities in Belarus in the interwar period / / Belarus in the twentieth century)

Scriptwriter for documentaries:

Спецпоселенцы. Крестянская трагедия. 1-2 серия. 2014. “Обратный отсчет» (Special settlers. Peasant’s tragedy). ОНТ. “Обратный отсчет»

Бабский бунт. 17 верасня 2012 г. ОНТ. “Обратный отсчет». (Baby’s revolt).

Лепельский бунт. Эфир 8 лютага 2009 г. ОНТ. “Обратный отсчет» (Lepel’s revolt).

«Полесский Фатерлянд». Эфир 1 ноября 2009 г. ОНТ. “Обратный отсчет». (Polesie Faterland).