Staff

Ingrida Danėlienė

Ingrida Danėlienė

Associate Professor Head of the Academic Department of Social Sciences

Academic Department of Social Sciences
Email: Ingrida.Daneliene@ehu.lt

Education

Ph.D. Department of Public Law, Faculty of Law, Vilnius University, Lithuania 2012

Teaching areas

Constitutional Law, Comparative Constitutional Law, Constitutional Justice, International and European Law of Human Rights, Administrative Law, Administrative Justice

Research interests

Constitutional Law, Human Rights Law (inter alia, Gender Related Rights)

Publications

Scientific monographs and book chapters published by internationally recognized scientific publishing houses:

Chapters: Danėlienė, I. Konstitucijos viršenybės principas – konstitucinės kontrolės pagrindas (2nd subsection of chapter I “Konstitucijos samprata”; p. 47-63); Subjektai, turintys teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; Išankstinis kreipimosi tyrimas; Bylos parengimas Konstitucinio Teismo teisminiam posėdžiui; Bylos nagrinėjimas Konstitucinio Teismo teisminiame posėdyje (1-4 subsections of chapter VI “Konstitucinių ginčų teisena“; p. 379-486). Konstituciniai ginčai (Constitutional Disputes). Monograph. Scientific ed. Sinkevičius, V. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2019. ISBN 978-9955-19-981-6 (printed); ISBN 978-9955-19-983-0 (online). 637 p.

Chapter: Danėlienė, I., Saudargaitė I. Teisė į gerą administravimą (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis) (Part II: subsection 3 of chapter 1). ES chartijos, kaip pagrindinių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 978-609-07-0252-9 (online); ISBN (printed). P. 240-275.

Chapter: Danėlienė, I., Leonaitė. E. Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (Chartijos 7 straipsnis, taikomas ir aiškinamas kartu su 9 straipsniu) (Part II: subsection 1 of chapter 2). ES chartijos, kaip pagrindinių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019. ISBN 978-609-07-0252-9 (online); ISBN (printed). P. 275-315.

Chapter: Danėlienė, I., Antanaitytė A. Administracinės diskrecijos turinio ir ribų nustatymo problema: naujausios tendencijos teisės teorijoje ir teismų praktikoje. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija: mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Ed. Valančius, V., et al. Vilnius: Supreme Administrative Court of Lithuania, 2012. ISBN 978-9955-9473-2-5.

Chapter: Danėlienė, I. Europos teisės įtaka proporcingumo principo vystymuisi Lietuvos viešojoje teisėje (Part 2: chapter 6). Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai. Kolektyvinė monografija (Administrative Courts in Lithuania: Present Challenges. Monograph). Ed. Valančius, V. Vilnius: Supreme Administrative Court of Lithuania, 2010, p. 244-273. ISBN 978-9955-9473-1-8.

Scientific articles in peer-reviewed foreign scientific journals:

Danėlienė, I. Individual Access to Constitutional Justice in Lithuania: the Potential Within the Newly Established Model of the Individual Constitutional Complaint. Revista de Derecho Político, 2021, UNED, Núm. 111, mayo-agosto, pp. 281-312. ISSN 0211-979X (spausdinta),   eISSN 2174-5625 (interaktyvu).

Danėlienė, I. Who is Entitled to the Right to Respect for Family Life Under the European Union Law? Teisė,  2019, vol. 110, pp. 24–45. ISSN 1392-1274 (spausdinta), eISSN 2424-6050 (interaktyvu).

Danėlienė I., Saudargaitė, I. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinta teisė į gerą administravimą. Teisė, 2016, t. 99, p. 92–109.

Danėlienė I., Kavalnė, S. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija kaip individualių teisių gynimo instrumentas. Jurisprudencija, 2015, No. 22(2), p. 231-251.

Danėlienė, I. Proporcingumo principo taikymas administracinėje ir aplinkos teisėje. Teisė, 2009, t. 72, p. 110-128.

Danėlienė, I. Administracinė diskrecija ir jos vertinimas teismų praktikoje. Jurisprudencija,  2006, Nr. 5 (83), p. 65–72.

Danėlienė, I. Nauji Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžių rašymo originaliais rašmenimis teisiniai aspektai. Lietuvos teisė 2021: esminiai pokyčiai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2021, p. 49-59. ISSN 2669-137X, eISSN 2669-1388.

Danėlienė, I., Žvaigždinienė I. Teisė į sveiką ir švarią aplinką – konstitucinė žmogaus teisė. Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Machovenko, J.; Isokaitė, I. Vilnius: Vilnius University, 2016, p. 171-194. ISBN 978-609-459-647-6.

Danėlienė, I., Žvaigždinienė I. Aspekty konstytucyjne statusu sądów administracyjnych Litwy orazichsędziów. (liet. Lietuvos administracinių teismų ir jų teisėjų statuso konstituciniai aspektai). Aktualne problemy Polskiego i Litewskiego prawa konstytucyjnego. Red. Górecki. D. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, p. 187-201.

Danėlienė, I. Teisė į gerą administravimą: Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos administracinės teisės principų raidai. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 423-445. ISBN 9786094593512.

Danėlienė, I. The right to good administration: the impact of European Union law on the development of the principles of Lithuanian administrative law. Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Vilnius: Vilniaus University, 2014, p. 431-456. ISBN 9786094593529.

Applied research:

Amicus curiae brief regarding the compliance of Article 368-2 Criminal Code of Ukraine with the Constitution of Ukraine. Danėlienė, I. Kotliar, D., Mueller, C. Delegation of the European Union to Ukraine and the European Union Advisory Mission Ukraine, 2018. Online access: https://euaci.eu/what-we-do/resources/amicus-curae-on-constitutional-petition 

Other publications:

Danėlienė, I., Defining the concept of family: political challenges to Constitutional justice. Constitutional justice and politics:18th international congress on European and Comparative Constitutional Law, Regensburg, 14-15 October, 2016/ editors: Arnold Rainer, Alexander Bröstl, Gabriela Dobrovičová. Kosice: Pavol Jozef Safarik University in Kosice, 2020, vol. 1, pp. 101-120. ISBN 9788081528507.

Danėlienė, I., Democratic Referendums in the EU Member States: European Standards and National Experience. The Concept of Democracy as developed by Constitutional Justice = Le Concept de Démocratie développé par la Justice Constitutionnelle : XXII Internationall Congresses on European and Comparative Constitutional Law, Vilnius, 4–5 October 2019 / editors: Rainer Arnold, Ingrida Danėlienė. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Constitutional Court of the Republic of Lithuania), 2020, pp. 159-170.  ISBN 9789955688464 (printed), eISBN 9789955688471 (online).

Danėlienė, I., Keturakienė, A. Ką svarbu žinoti prieš kreipiantis į Konstitucinį Teismą. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2019, 22 p. ISBN 978-9955-688-44-0 (spausdintas leidinys) ISBN 978-9955-688-45-7 (online). Online access: https://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2019/10/duk-web.pdf

Danėlienė, I., The Judicial Role in Constitutional Amendment and Dismemberment. In Celebration of the 70th Anniversary of Constitutional Interpretation. 2018 International Conference, Taiwan Constitutional Court, Judicial Yuan (Conference Proceedings). Taipei: Taiwan Constitutional Court, Judicial Yuan, 2019, p. 245-255 (in English) ir 257-266 (in Chinese). ISBN 978-986-5431.

Danėlienė, I., Saudargaitė I. The Rule of Law in the Constitutional Dimension: Recent Qualitative Developments in the Case Law of the Constitutional Courts of Georgia, the Republic of Moldova, and Ukraine. The Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law in the Context of Regional Challenges in Georgia, the Republic of Lithuania, the Republic of Moldova, and Ukraine. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Constitutional Court of the Republic of Lithuania), 2018, p. 188-208. ISBN 978-9955-688-43-3 (spausdinta), ISBN 978-9955-688-42-6 (online). Online access:  http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2018/10/vilnius-forum-2018_vidiniai.pdf

Danėlienė, I. Responding to Threats to the Rule of Law and Fundamental Rights: the Evolving Powers of the Constitutional Court. In: Venice Commission: Joint Council on Constitutional Justice, Mini Conference „Courageous Courts: Security, Xenophobia and Fundamental Rights”. Strasbourg: Council of Europe, 2017, p. 65-72. Strasbourg: Council of Europe, 2017, p. 65-72. Online access: http://www.venice.coe.int/files/bulletin/JUMini-Conference-2017.pdf

Danėlienė, I. Viața de familie: Tensiuni între politică și drept. Buletinul Curții Constituționale nr. 2/2017(3). Chişinău: Curtea Constituţională a Republicii Moldova, 2017, p. 32-47.

Danėlienė, I., Lubauskas V., Žalimas D. “Developments in Lithuanian Constitutional Law: The Year 2016 in Review“; Blog of the International Journal of Constitutional Law and ConstitutionMaking.org. Online access: http://www.iconnectblog.com/2017/12/developments-in-lithuanian-constitutional-law-the-year-2016-in-review/

Danėlienė, I., Lubauskas V., Žalimas D. “Developments in Lithuanian Constitutional Law: The Year 2015 in Review“; Blog of the International Journal of Constitutional Law and ConstitutionMaking.org; co-author along with V. Lubauskas and D. Žalimas. Online access: http://www.iconnectblog.com/2016/11/developments-in-lithuanian-constitutional-law-the-year-2015-in-review/

Danėlienė I. Antanaitytė, A. Lietuvos administracinių teismų dalyvavimas integruojantis į Europos Sąjungos teisės sistemą: bendrųjų teisės principų reikšmė administraciniuose teisiniuose santykiuose: Administracinė jurisprudencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, 2011, No. 21, P. 505-533.

Linkevičiūtė, I. Teisė į PVM atskaitą. Juristas, 2005, Nr. 1, 2; Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 2005, No. 4, 5.

Linkevičiūtė, I. Pažintis su administraciniais teismais. Juristas, 2004, No. 12.

Linkevičiūtė, I. Ne bis in idem principo laikymasis taikant ekonomines sankcijas. Juristas, 2005, No. 7 – 8.

Linkevičiūtė, I. Administracinė diskrecija. Justitia, 2004, No. 2.

Recent projects:

Head of the project “Dilemma of the Constitutional Identity of Belarus”. The project was implemented by Mykolas Romeris University, Belarusian Helsinki Committee (National Human Rights Public Association “Belarusian Helsinki Committee”). The project was financed by the Ministry of Foreign Affairs (MFA) Development Cooperation and Democracy Support Program, 2021.

Head of the project “Assistance towards the Strengthening of the Role of the Constitutional Courts of Georgia, the Republic of Moldova, Ukraine in Ensuring the Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law in the Context of Regional Challenges”. The project was implemented by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. The project is financed by the Ministry of Foreign Affairs (MFA) program of development cooperation and support for democracy, 2017-2018.

Head of the project “Assistance towards the Strengthening of the Role of the Constitutional Courts of Georgia, the Republic of Moldova, Ukraine in Ensuring the Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law”. The project was implemented by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. The project was financed by the Ministry of Foreign Affairs (MFA) program of development cooperation and support for democracy, 2016.

Author, expert, researcher of the project Application of the EU Charter as a standard for the defense of individual rights at supra- and national level (Lithuanian Science Council, no. MIP-088/2014, 2014-2016).

Science promotion:

2022-01-24, Danėlienė, I., Lietuviškoji nelietuviškų raidžių drama ir Konstitucija (https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1595887/ingrida-daneliene-lietuviskoji-nelietuvisku-raidziu-drama-ir-konstitucija);

2020-10-14, Danėlienė, I., Individualus konstitucinis skundas ir rinkimai – ar atsirado naujų galimybių rinkimų dalyviams? (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ingrida-daneliene-individualus-konstitucinis-skundas-ir-rinkimai-ar-atsirado-nauju-galimybiu-rinkimu-dalyviams-500-1390966?copied; https://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=54&str=73999#);

2019-06-18, Danėlienė, I., Beprecedentė konstitucinė krizė Moldovoje: ką lėmė savaitgaliniai šalies Konstitucinio Teismo sprendimai? (http://www.teise.pro/index.php/2019/06/18/i-daneliene-beprecedente-konstitucine-krize-moldovoje-ka-leme-savaitgaliniai-salies-konstitucinio-teismo-sprendimai/; https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/ingrida-daneliene-beprecedente-konstitucine-krize-moldovoje-18-1161104);

2019-04-15, Danėlienė, I., Referendumas dėl daugybinės pilietybės – esminiai konstituciniai klausimai ir atsakymai. (http://www.teise.pro/index.php/2019/04/15/i-daneliene-referendumas-del-daugybines-pilietybes-esminiai-konstituciniai-klausimai-ir-atsakymai/; https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/ingrida-daneliene-referendumas-del-daugybines-pilietybes-esminiai-konstituciniai-klausimai-ir-atsakymai-18-1130864);

2019-03-13, Danėlienė, I., “Will a court overturn Ukraine‘s Western course?“. (https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/ingrida-daneliene-will-constitutional-court-overturn-ukraines-western-course.html); 2019-03-13, Danėlienė, I., Will Constitutional Court overturn Ukraine‘s Western course? (https://www.timpul.md/en/articol/Will-Constitutional-Court-overturn-Ukraine‘s-Western-course-140616.html);

2019-03-11, Danėlienė, I., „Ar Ukrainos Konstitucinis Teismas pasuks šalį atgal nuo Konstitucijoje įtvirtintos vakarietiškos geopolitinės orientacijos?“. (http://www.teise.pro/index.php/2019/03/11/i-daneliene-ar-ukrainos-konstitucinis-teismas-pasuks-sali-atgal-nuo-konstitucijoje-itvirtintos-vakarietiskos-geopolitines-orientacijos/).