Staff

Yury Bachyshcha

Associate Professor

Academic Department of Humanities and Arts
Email: yury.bachyshcha@ehu.lt

Education

PhD

Teaching areas

BA courses: History of Belarus (X-XVIII); History of Belarus (XIX-XXI;) Religion and Cultural Heritage of Belarus. MA courses: Christian Heritage of Belarus: Contemporary Interpretations

Research interests

Confessional history, Belarusian national movement.

Publications

Бачышча Ю. Постаць Кастуся Каліноўскага ў друкаванай спадчыне беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў // Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі. Матрыялы міжнар. навук. канф., Менск, 25 верасня 2009 г. – Мінск, 2011 – С. 143-156 (ISBN 978-83-60456-17-0). (The figure of Kastus Kalinouski in printed heritage of Belarussian Christian democrats).

Бачышча Ю. Царква і нацыя // Лукаш Дзекуць-Малей і беларускія пераклады Бібліі. Пад рэд. А.Унучака (гал. рэд.) і інш. – Брэст: Альтэрнатыва, 2011 – С. 36-45 (ISBN 978-985-521-265-3). (Lukash dzekuc-Maley and Belarussian translations of the Bible).

Дакументы і матэрыялы да гісторыі перакладу Новага Запавету і Псальмаў на сучасную беларускую мову (1925-1932) / Прадмова, пераклад, каментар і падрыхтоўка да друку Ю. Бачышчы. // Лукаш Дзекуць-Малей і беларускія пераклады Бібліі. Пад рэд. А.Унучака (гал. рэд.) і інш. – Брэст: Альтэрнатыва, 2011 – С. 67-109 (ISBN 978-985-521-265-3). (Documents and materials for the history of translation of New Testament and Psalms into Belarussian language).

Бачышча Ю. Да пытання распаўсюджання пратэстантызму на паўночным захадзе беларускіх зямель у 20-я гг. ХХ ст. // Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Зб. навук. арт. / Прадм. І.Э. Багдановіч; пад рэд. І.Э. Багдановіч, С.М. Запрудскага. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – 400 с. – (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 34). С. 89-94 (ISBN 978-985-7057-21-4). (To the issue of distribution of Protestantism in the North West of Belarussian lands in 20s years of XX century).

Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць (да 600-годдзя Евангельскай Царквы ў Беларусі): зб. мат. Міжн. нав.-практ. канф. (Мінск, 7 снеж. 2013) / уклад.: А.І.Бокун, А.У.Унучак, Ю.А.Бачышча; Рэдкал.: А.І.Бокун [і інш]. – Мінск: “Пазітыў-цэнтр”, 2014. – 344 с. (ISBN 978-985-6983-44-6). (Evangelical church in Belarus: the history and the present (in honor of 600th anniversiry of Evangelical church in Belarus).

Бачышча Ю. Біблійныя ўплывы на права ВКЛ у XVI ст. // The Third International Congress of Belarusian Studies. Working Papers. Volume 3 (2014). Kaunas: Vitautas Magnus University Press. С. 176-179 (ISSN 2351-6658, ISSN (ONLINE) 2351-6666). (The influence of the Bible on the law of Grand Duchy of Lithuania in XVI century).

Бачышча Ю. Дзейнасьць царквы мэтадыстаў на ніве беларускага адраджэньня ў 20-30-я гг. ХХ ст. // Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць (да 600-годдзя Евангельскай Царквы ў Беларусі). Мінск: “Пазітыў-цэнтр”, 2014. С. 186-205. (The activity of the methodist church during Belarussian Rennaissance in 20-30s years of XX century).