Staff

Iryna Ramanava

Iryna Ramanava

Professor

Academic Department of Humanities and Arts
Email: iryna.ramanava@ehu.lt

Education

PhD in History

Teaching areas

Writing and Thinking; World History in Сultural Anthropological Perspective; Belarus in the Context of the History of Central and Eastern Europe; Introduction to Speciality; Anthropology of Soviet everyday life, MA courses: Cultural Heritage in Historical and Anthropological Perspectiv

Research interests

History of Belarus (ХХ), Soviet history, oral history

Publications

Книги:
1. Мір: гісторыя мястэчка, што рассказалі яго жыхары. Вильня, 2009. 248 с. (Mir: the history of the small town told by its residents); (в соавт.)
2. Устная история в Карелии. Вып. IV. Карелия и Беларусь: повседневная жизнь и культурные практики населения в 1930-50-егг. / Сост. и научн. ред. И. Р. Такала, А. В. Голубев, И. Н. Романова, И. С. Маховская. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 400 с. = 22 п.л. (в соавт.)
Статьи:
1. The Amnesty and Rahabilitation of Victims of Stalinist Repression in Belarus in Destalinising Eastern Europe. // The Rehabilitation of Stalin’s Victims after 1953, Ed. Kevin McDermott and Matthew Stibbe, US-UK: Palgrave and Macmillan, 2015. P. 221-236.
2. The Small Man and Big Politics of Perestroika: Expectations and Experiences of the Belarusian Provinces // Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Scholarship.- Toronto, 2015. – Рр. 356-372. (в соавт.)
3. Рэабілітацыя ахвяр палітычных рэпрэсій ў 1950-я гады: асноўныя тэндэнцыі і этапы. / / Беларускі гістарычны часопіс. 2014. №3. С. 15-23 (Rehabilitation of the victims of political repressions of 1950-s: main tendencies and stages);
4. Рэабілітацыя ахвяр палітычных рэпрэсій у канцы 1980-х пачатку 1990-х гадоў: асноўныя тэндэнцыі / / Беларускі гістарычны часопіс. 2014. №6. С.10-20.
5. Кляйменне Чырвонага дракона. Усесаюзны перапіс насельніцтва 1937 года і яго трактоўка ў сялянскім дыскурсе. Arche. 2012. №3. C. 246- 262 (The branding of the Red dragon. Population census in the USSR in 1937 and its interpretation in peasant discourse);
6. Грiнченко Г.Г., Реброва І.В., Романова І.М. Усна історія в пострадяньских досьлідницькіх практиках (на прикладі сучасних Білорусіі, Росіі та Украіни) // Украінський історичний журнал. – 2012. – №4. – С. 172–188 (The oral history of the postsoviet research practices (cases of contemporary Belarus, Russia and the Ukraine);
7. Память о перестройке. Белорусская провинция // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. — Одеса, 2011 — Вип. 2. — С. 9—13. (в соавт.) (The memory of “Perestroika”. Belarusian province);
8. “Жанчына вааружылісь коллямі і ідуць на нас у наступленне…”. “Бабскія бунты” ў БССР у пачатку 1930-х гадоў / / Arche. 2011. №12. C. 87-99 (“The woman has armed with stakes and are passing to the offensive…” “The women’s revolts in BSSR in the beginning of 1930-s”)
9. Мир: история местечка, рассказанная его жителями (опыт изучения локальной истории методами устной истории). У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та жерло. Збірник наукових статей. За редакцii Гелінади Грінченко та Наталіі Ханенко-Фрізен. Харків: ПП Торгсін Плюс, 2010. С.145-160. (в соавт.) (Mir: the history of the small town told by its residents (the experience of local history study using the methods of oral history);
10. Адаптацыя былых рэпрэсаваных да вольнага жыцця // Homo historicus. Гадавік антрапалагічнай гісторыі. – Вільня: ЕГУ, 2008. с. 105 – 128. (в соавт.)
11. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство»: успаміны кулацкай дачкі // Гістарычны альманах. Гародня–Беласток, 2008. Т.14. С.139—214.—3 д.а.
12. Жыццё ва ўмовах савецкага пагранічча. Беларускае пагранічча па савецкі бок дзяржаўнай мяжы ў 1930-я гг. / / Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспектыве. Warszawa, 2007. С.73—101;
13. Новая гісторыя інквізіцыі: НКУС БССР 1938—39 гг. (Публикация, предисловие и комментарии И.Романовой) // Респрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. науч. работ. Вып.1. Мн., 2007. – с. 335—375.
14. Прымусовая ратацыя насельніцтва ў беларускім паграніччы: ін’екцыя добрадзейнасці // Респрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. науч. работ. Вып.2. Мн., 2007. – С. 120—145.
15. Самоубийство и советская власть: антитоталитарный суицид// Респрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. науч. работ. Вып.3. Мн., 2007. – С. 134—139.
16. Голад 1932—1934 гг. і Беларусь / / Спадчына. 2003. №1—2. – С. 80—90.
17. Рэпрэсіі супраць нацыянальных меншасцей Беларусі ў міжваенны перыяд / / Беларусь у ХХ стагоддзі. – Вып.1. – Мінск, 2002. – С.151—158.